String-O-Matic 27.0

String-O-Matic 27.0

Gammadyne Corporation – 2,9MB – Shareware – Windows
String-O-Matic performs search and replace operations with multiple strings in multiple files. It was designed specifically for computer programmers working on large projects with many source code files, however any type of file can be used, including HTML. Search and replace operations can also be performed on filenames (mass renaming). A detailed log is kept of every string that is found and replaced. Case-insensitive, whole-word, command line, and wildcard searches are supported. String-O-Matic is a professional, rock solid program - don't trust your files to anything less!

Tổng quan

String-O-Matic là một Shareware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Gammadyne Corporation.

Phiên bản mới nhất của String-O-Matic là 27.0, phát hành vào ngày 16/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

String-O-Matic đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,9MB.

String-O-Matic Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho String-O-Matic!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Gammadyne Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản